Педагози от СОУ ”Васил Левски” на тридневен обучителен семинар


От 19.11 до 21.11 2010 год. в град Казанлък беше проведен семинар на тема: ”Развиване на комуникативните умения на учениците”, който имаше за цел да повиши методическата и педагогическата квалификация на педагозите, чрез споделянето на добрите практики в работата им.

Подготовката на семинара  започна още в началото на октомври с обсъждането на проблема по предметни комисии. Те определиха темите, участниците и формата на изложение. Въз основа на тези решения помощник-директорът по УД, г-жа Георгиева, изготви програмата, по която се проведе  семинарът. След откриването беше направена анкета за очакванията, които имат участниците от него.

През втория ден педагозите, под формата на доклади и презентации, споделиха свои идеи за развиване на комуникативните умения на учениците чрез използването на  ИКТ и интерактивни методи както в процеса на обучението по различни учебни предмети, така и в извънкласните дейности, провеждани с учениците.  Бяха споделени изводите от тяхното приложение и идеи за използването им в бъдещата работа. По време на семинара бяха поставяни и практически задачи, свързани с текстоизграждането,  интересни за всички преподаватели, независимо от специалността им.

По време на дискусията участниците споделиха своето задоволство, че в чутото и видяното са открили и идеи за своята бъдеща работа. Всеобщо беше мнението, че такива форми за обмяна на мнения и опит, са полезни за всички. В края  отново бяха попълнени анкети, за да се проучи мнението на участниците за начина, който е протекъл семинара /виж обобщенията/.

През останалата част от деня учителите посетиха Тракийската гробница, Историческия музей и други забележителности в града.

На 21.11 се проведе заключителното занятие. На вниманието  на учителите бяха предложени различни теми за курсове и семинари, свързани с повишаване на тяхната квалификация и организирани от МОМН.

Директорът на училището, г-н Цветан Терзиев, даде много добра оценка за организацията и провеждането на семинара, за сериозното отношение към темата както на лекторите, така и на участниците.

Анализ за работа на  семинара и резултатите от него беше направен и на заседание на педагогическия съвет, проведен на 30.11.2010 год.

Програма за семинар “Развиване на комуникативните умения на учениците“

СТАТИСТИКА – АНКЕТНИ КАРТИ

Галерия:

Seminar

Публикувано в Новини с етикети , , . Постоянна връзка.