Иновации


Иновативен проект „Инвестираме в бъдещето“

                   Учениците от XII б клас, профил „Технологичен туризъм“ в час по счетоводство съставят баланс за имуществото на предприятие. Вече усвоили класификацията на активите и техните финансови източници, те правилно определят мястото им в счетоводния баланс. С цел мотивация на учениците към учебния процес и постигане на по-високи резултати при усвояване на учебния материал, задачите по счетоводство не се възлагат по традиционен начин. Използват се разнообразни форми. Чрез видео, учениците се запознават с имуществото на предприятието, на което трябва да съставят баланс. Докато гледат видеото записват активите и източниците за придобиването им. Групират ги. Определят балансовата статия, по която трябва да бъде посочена сумата. Попълват счетоводния баланс. Изчисляват сумата на всяка група и раздел на счетоводния баланс, след което изчисляват сумата на актива и сумата на пасива, между които задължително трябва да има равенство. Сами проверяват решението на задачата и когато между актива и пасива на баланса няма равенство, търсят грешката, за да я коригират. Правят анализ на  финансовото състояние на предприятието.

   

ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ „ИНВЕСТИРАМЕ В БЪДЕЩЕТО“ – ДЕЛОВА ИГРА В ЧАС ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА

ХII б клас – час по счетоводство, учениците са заели местата си! В часа се проведе делова игра „Отчитане придобиването на дълготрайни активи в туризма“. Учениците бяха поставени в условията на работна среда. Класът беше разделен на два екипа – туристически комплекс и търговска банка. Всеки ученик заемаше  определена длъжност и изпълняваше присъщите й функции. С желание и интерес изпълняваха възложените задачи като служители във фирма и банка. Въз основа на придобитите знания вземаха компетентни решения в създадените ситуации. Бяха мотивирани да участват активно, защото осъзнаваха практическата значимост на придобитите компетентности. Учениците демонстрираха умения за работа със счетоводни документи и осчетоводяване на извършените стопански операции. Спазваха йерархията в екипите и правилата за работа. Госпожа Пачева оказваше подкрепа на учениците. Изтъкна напредъка, който се забелязва у тях. Подчерта, че стават все по-уверени в действията си, а това ще гарантира тяхната конкурентоспособност на трудовия пазар.

Иновативен урок на тема „Откъде съм се родил?” в СУ “Васил Левски“-Крумовград

С учениците от II в клас, които работят по иновация „Ние в XXI век”, направление „Здравно образование”, се проведе иновативен урок на тема „Откъде съм се родил?”. Гости на урока бяха – госпожа Станка Михайлова – зам.- директор в СУ „Васил Левски”, баба на ученик, и родители.

През учебния час второкласниците търсиха отговор на въпроса „Откъде съм се родил?“. За да достигнат сами до отговора, ги подсещаха рецитираните стихове и презентацията. На нея учениците видяха семейства в очакване на предстоящо раждане, техните бебета, които са пораснали деца от класа и бабата на ученик, чиято професия е акушерка. Тя запозна второкласниците със своята професия. Всеки от учениците  нарисува своята майка  и на рисунката написа откъде се е родил. Разглеждани бяха части от книгите „Бебе на нулева възраст” и   „Истината за бебетата” от Мари-Клод Моншо. Второкласниците разбраха ролята на двата пола при създаването на нов живот. За своите родители изработиха сърчице с обич, което  да им подарят.

Иновация „Инвестираме в бъдещето“- УРОК В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

На 22.01.2020 г., с учениците от XII б клас, профил „Технологичен туризъм“ при СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград,  часа по счетоводство на фирмата се проведе в реална работна среда – в местната счетоводна къща „Фейзи финанс“ ЕООД. Занятието бе планирано по иновативен проект „Инвестираме в бъдещето“ с ръководител Здравка Пачева.

Учениците се запознаха с видовете предприятия, предлагащи туристически услуги – предприятия за пребиваване (хотели и ресторанти), предприятия за туристически транспорт, и предприятия – посредници (туроперотори и туристически агенти). Управителят на фирмата – Ергюн Фейзи,  обясни какви дълготрайни и краткотрайни активи са необходими на хотелиерите и ресторантьорите, за да осъществяват дейността си, характеризира линейния и нелинейния метод на амортизация, посочи категориите активи и годишните данъчни амортизационни норми, определени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Под негово ръководство учениците коментираха счетоводната статия, която се съставя при изписване на материалите от имуществото на предприятието и влагането им в обичайната дейност. Те разгледаха индивидуалния  амортизационен план , първични счетоводни документи – фактура, нареждане разписка, преводно нареждане, вносна бележка, приходен и разходен касов ордер, които задължително се съставят при извършване на стопанските операции.

Урокът беше интересен за учениците. Поставянето им в реална работна среда, срещата и разговорите със специалисти им помогна да осъзнаят, че теорията, която се преподава в училище намира приложение в практиката. Урокът по счетоводство на фирмата повиши професионалните компетентности им и засили интереса към професията на счетоводителя. Учениците получиха добър житейски урок – винаги да посрещат клиентите  си с усмивка и да се отнасят добре. Да гледат на тях като хора, нуждаещи се от помощ, а не като източник на доход.

Иновативен проект „Ние в XXI век“ 
Област на компетентност: Кариерно ориентиране

Втора година в ХХІ ВЕК!

Учениците от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград втора година реализират дейности по иновативен проект „Ние в XXI век“. Иновацията е система от уроци и практически занятия в часовете на класа, по български език и литература, обществени и природни науки и изкуства, както и в групата за свободна форма на подготовка по ИТ в три области на компетентност по гражданско образование: кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование.

В изпълнение на дейностите, планувани по иновативния проект за учебната 2019/2020 година, в областта на кариерното ориентиране на 16.12.2019 г. в залата за конференции, ръководителят на  учениците от „свободна форма за подготовка“ по информационни технологии, Веселин Тосков представи пред учениците от четвърти клас професията „Разработчик на мобилни приложения“. На срещата присъства  г-н Цветан Терзиев, директор на училището, както и класните ръководители – Кичка Арнаудова, Здравка Терзиева, Бояна Янкова и Фани Огнянова.

 

Презентацията започна с кратък клип за създателите на иновативен проект „Ние в XXI век“ и за трите области на компетентност по гражданско образование: кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование.

Г-н Тосков презентира информация за професията по атрактивен и забавен начин, достъпен за четвъртокласниците, като се основаваше на фактите, че тези специалисти:

  • са много търсени поради бързото разпространение на преносими устройства – смартфони и таблети и постоянната необходимост от нови и същевременно иновативни приложения;
  • пишат програми в специална интегрирана среда за разработване с помощта на програмни езици, като Java, Objective-C и C ++. Това означава, че програмирането е важно умение, което трябват да са усвоили;
  • избират операционната система (мобилната платформа), за която ще изработват приложение (напр. Android на Google или IOS на Apple), след това учат езиците за програмиране и средата на разработка на софтуер;

–  обикновено извършват проектиране, програмиране, тестване, отстраняване на грешки, мониторинг и документиране на промените в мобилните приложения;

–  могат да работят в редица отрасли, включително финанси и публичния сектор;

  • отделно от програмирането на високо равнище и свързаните с него технически умения следва да притежават креативност, логичен подход за решаване на проблеми, аналитични способности, способност за работа под напрежение, внимание към детайла и комуникационни умения – включително способността да предоставят информация по кратък и ясен начин за колеги, които нямат техническа грамотност.

Професият „Разработчик на мобилни приложения“ допадна на учениците, защото те всеки ден се възползват от приложенията в телефоните си. Десетки ученици изявиха желание да учат и да програмират мобилни приложения.

Представящият презентацията обърна особено внимание на един от начините учениците да започнат да се занимават с нови технологии като разработват проекти и участват с тях в национални състезания и олимпиади по информационни технологии. Кариерното ориентиране е стъпка в правилната посока за изграждане на личности с компетенции в IT сферата.

В края на презентацията интересът на учениците бе провокиран от въпросите, зададени от г-н Цветан Терзиев, който с педагогическо майсторство затвърди основните моменти от презентацията.

Възпитаници на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград от години работят в престижни компании в IT сферата и са се доказали като много добри софтуерни разработчици, други овладяват тънкостите на кодирането, а трети сега правят своите първи стъпки в програмирането.

Срещата с четвъртокласниците е нова форма за кариерно ориентиране и модел за позитивно личностно възпитание.

Използвани материали: http://eskills.tto-bait.bg/razrabotchik-na-mobilni-prilozheniya/

Изготвил: Веселин Тосков, Снимки: Станислав Красев – ученик в XIIe  клас

Дейност по иновативен проект „ Инвестираме в бъдещето“ – интегративен урок

 В СУ“ Васил Левски“ – гр. Крумовград дейностите по иновативен проект „Инвестираме в бъдещето“ продължават. На 27.11.2019 година беше проведен интегративен урок по икономика/счетоводство на фирмата/ история и цивилизации. В урока взеха участие учениците от IXa и XIIб клас и техните преподаватели Здравка Пачева и Илиян Тосков. Тема на урока беше „Световната икономическа криза 1929-1933 година – икономически и исторически аспекти“.

По време на часа бяха представени историческите предпоставки за икономическата криза, а също така учениците от XIIб клас представиха и анализираха промените, които настъпват в имуществото и финансовото състояние  на предприятието в резултат на негативнити последствия от кризата.

        

Целта на интегративния урок беше, учениците от IXа клас да проследят как историческите събития, които те разглеждат през тази учебна година, влиаят пряко върху живота на всички хора по света и как едно политическо решение от единия край на света може да остави хора без работа, без домове в другия край на света. Учениците от XIIб клас си припомниха историческите събития и политическите решения, които се вземат по време на „Голямата депресия“ и трябвяше в реално време да представят планове и мерки за развитие на своето предприятие, като се съобразяват с политическата обстановка.

 Дейности по НП „Иновации в действие“ в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград

На 22 и 23 ноември 2019 година в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград се проведе заключителна среща за споделяне на иновативни практики между екипи от учители и ученици от три училища партньори по Национална програма „Иновации в действие“: СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград, СУ „Христо Ботев“, гр. Лозница, област Разград и СУ „Васил Левски“, гр. Ардино, област Кърджали.

Гостуващите училища официално бяха посрещнати от ръководството на СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград на входа на училището. Звучна родопска гайда в ръцете на Митко Карамфилов, учител по музика, приветства участниците. Ученици от танцов състав „Пъстра китка“ с ръководител Даниела Бояджиева по стара българска традиция посрещнаха гостите с пита и мед, а след това ги поздравиха с Енино родопско хоро на песента „Борзала Ружка“.

Всички участници в срещата бяха поканени и настанени в конферентната зала на училището, а на ръководителите на гостуващите групи от гр. Лозница и гр. Ардино бяха връчени рекламни материали – продукти, изработени по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена“ и от 100 годишния юбилей на училището.

 Господин Цветан Терзиев, директор на училището-домакин официално откри работната среща по НП “Иновации в действие“ като приветства гостите и подчерта водещото значение на учителите, предоставили свои иновативни практики за реализирането на иновативен проект „Ние в XXI век“. Иновацията се реализира в СУ „Васил Левски” гр. Крумовград в периода 2018 – 2022 г. с ученици от I-XII клас. В иновацията то е обвързано с конкретни дейности на учениците в рамките на три области на компетентност: кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование.

След официалното откриване г-н Веселин Тосков, ръководител на област на компетентност „Кариерно ориентиране“ в иновативен проект „Ние в XXI век”, запозна аудиторията с иновативните идеи и реализирани практики в групата за „свободна форма на подготовка“ по информационни технологии като разказа как са възникнали идеите за формата на подготовка участие на учениците в национални състезания и олимпиади. Запозна присъстващите с успехите на учениците от 2010 г. до сега.

  

След презентацията гостите бяха поканени в компютърната зала да наблюдават учебна демонстрация на занятие по ИТ с групата за „Свободна форма на  подготовка“ на тема „Логически изрази и проверки. Условна конструкция if-else“. Учениците от групата показаха как усвояват езика за програмиране C# в предвидения курс „Основи на програмирането със C#“.

За гостите бе организирано посещение и разглеждане на реновираните кабинети в училището. След това беше посетен информационния център на „Дънди Прешъс Металс“, Крумовград. Програмата на участниците в НП „Иновации в действие“ продължи с културни и развлекателни мероприятия.

На 23.11.2019 г. бе посетен резерват „Вълчи дол“. Участниците наблюдаваха площадката за подхранване „Поточница“, която допринася за запазването на египетския лешояд в Източните Родопи и за неколкократното увеличаване броя на белоглавия лешояд в България.

На сбогуване участниците от трите училища се разделиха с уговорката, че връзките, взаимните посещения и обмяната на иновативни идеи и успешни практики ще продължи и след приключване на НП „Иновации в действие“.

 

Иновативни методи и подходи в Ардино

На 15-ти и 16-ти ноември 2019 г. група десетокласници от свободна форма на подготовка по информационни технологии и учители, участници в иновативен проект „Ние в XXI век“ посетиха  СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, област Кърджали, партньор по Национална програма „Иновации в действие“, с цел обмяна на иновативни практики и идеи. Още в началото на града групата ни бе посрещната от ученици от ардинското училище . На входа на училището групата от Крумовград бе посрещната от директора на училището госпожа Аника Петрова и заместник-директорите. Възпитаниците й от десети клас приеха радушно нашите десетокласници и бързо се сближиха. След топлото „Добре дошли“ домакините ни поканиха да участваме в поход до известните „Орлови скали“, с цел „разчупване на ледовете“ между ученици и учители. Нашият гид госпожа Зоя Пашова, учител по физика и астрономия, разказа интересни факти за природните забележителности, разположени по екопътеката. Групата с инерес изслуша уредника на музея за развитието на град Ардино като исторически, културен и административен център.

След кратка почивка нашата група бе поканена да наблюдава интегриран урок по физика и астрономия и математика с използване на проектно базирано обучение и подхода „обърната класна стая“ в Xа клас. Темата на урока по физика и астрономия бе „Електромагнетизъм“, а по математика – „Ирационални уравнения“. В урока за обобщение се акцентира върху систематизиране и надграждане на знанията на учениците чрез метода на проектите, както и върху подхода „обърната класна стая“, чрез който учителите получават обратна връзка за усвоените знания, умения и компетентности по двата предмета.

Урокът започна с уводни думи на двамата преподаватели с кратка информация за прилагането на проектно базираното обучение и използването на подхода „обърната класна стая“, който е ефикасен метод за поситигане на добри резултати.

В същинската част на урока учениците по интересен и забавен начин презентираха разработените проекти пред съучениците си.

В заключителната част докато учителите оценяваха проектите и представянето им пред публика, учениците от класа разделени на два отбора – математици и физици, решиха тест, съдържащ въпроси от изучените дялове от двата предмета. Учениците ползват платформата Кан Академия за да гледат видео уроци и решават домашните си работи. Урокът е разработен и изнесен от Зоя Пашова и Аника Петрова.

След приключване на урока учителите от двете училища дълго и емоционлно коментираха урока, както и своите иновативни практики, които прилагат в своята работа.

С въвеждането и обмяната на иновации в образованието по НП „Иновации в действие“ се дава възможност на учениците да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, които да им помогнат професионално да се реализират след завършване на средното си образование.

 

Програмата продължи с посещението на историческата забележителност – легендарният „Дяволски мост“, като въздействието му бе невероятно. Така нашата група, заредена с иновативни идеи и емоционални преживявания от докосването до  историческите забележителности си тръгна от град Ардино с малко тъга и с очакването, че на 22 ноември отново ще имаме възможност да продължим започнатото – „иновации в действие“ в Крумовград.

Автор и снимки: Веселин Тосков

Проект „Мобилният телефон-учебно помагало“

Стартира практическата работа по проект „Мобилният телефон-учебно помагало“. След като се запознаха с целите на проекта и с мобилните приложения, учениците получиха и първата си практическа задача. Деветокласниците трябваше да направят колажи с немските изрази за поздрав и сбогуване.

Десетокласниците имаха за задача да изготвят информационна брошура за Крумовград. Учениците с голямо желание и навреме предадоха готовите си проекти. Знанията си по ИКТ те обединиха със знанията си по немски език и с помощта на мобилните телефони представиха готовите продукти. Ето някои от тях.

 

Иновативен проект „Ние в XXI век“

ТАБЛО-8

Анкета родители_Анализ

Анализ на анкетата за професията-Програмист

Група за свободна форма на подготовка

Статия за срещата с IT специалист 15-10-2018

Статия професия програмист_25_03_2019

 

Вашият коментар