Профил на купувача


Профил на купувача

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в СОУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград

Публикувани на 01.10.2014г., актуализирани със заповед №2228/27.05.2015г., в сила от 01.06.2015г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача.
Публикувани на 01.10.2014г., актуализирани със заповед №2228/27.05.2015г., в сила от 01.06.2015г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Данни за кореспонденция във връзка с възлагане на обществени поръчки:
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Адрес: 6900, гр. Крумовград, област Кърджали
ул. „Опълченска“ №1
Лице за контакти: Веселин Тосков
тел. / факс: 03641/7455
електронна поща: sou_vasillevski_kg@abv.bg