История


         Всяка година е един миг от забързания ход на времето. Миг на равносметка за успехите и неуспехите. Миг на размисъл за миналото, настоящето и бъдещето. Миг, в който не само ще оценим миналото, но и ще прозрем в бъдещето. И ще успеем, ако здраво стъпим на демократичните и гражданските позиции в образованието, наследени от Възраждането и преминали през изпитанията на времето. А Крумовград успява да съхрани и до днес и чистия възрожденски дух, и вярата в просветата и духовността на човека.

         СОУ ”Васил Левски” е наследник на първото българско училище, открито през Октомври 1914год. по инициатива на ученолюбивото дружество”Христо Ботев”, създадено на 25 юли същата година. Първата учителка е Елена Делирадева, в училището има два слети класа.

Първите години на училището се оказват много тежки – започва Първата световна война. Замира дейността на читалището, замира и дейността на училището. Тяхната работа се възстановява през 1919 год. Учебните занятие пак се водят от една учителка в четири слети отделения.

През 1920 год. се открива прогимназиален курс. Редовните занятия започват на 27.09.1920 год. Прогимназията се открива като частна под надзора и издръжката на училищното настоятелство. На 1.02.1921 год. тя е обявена за държавна. Съществува само първи прогимназиален клас, а следващата година се открива и втори. В училището  има петима учители.

         На 20.05.1922 год. със заповед № 1821 на МНП се открива и трети прогимназиален клас, така че учебната 1922-1923 год. започва с пълен среден курс.

         През 1927 год. в града е назначена учителката Олга Стойчева от Сливен, която създава в училището “ Червен кръст“.Въвежда пролетната и есенната повинност от по 5 дена.

         През учебната година стават силни земни трусове, поради което 20 дни занятията се водят на открито. Училището разширява своята дейност. Към него се основава първият родитело-учителски комитет, който взема дейно участие при разрешаване на училищните проблеми: набиране на средства за училището, подпомагане на бедни ученици, грижа за намиране на учителски кадри. През учебната 1931-1932 год. се открива училищен пансион за 12 деца.

         Увеличеният брой на учениците налага и построяването на нова училищна сграда, за да покрие нуждите на града. На 02. 02 . 1933 год. в „Държавен вестник, брой 223“ е публикувана обява № 22 за търг за построяване на основно училище, който се провежда на 02.02.1934 год.  Работата по него започва на 28.08.1934 год., но е затруднен от липсата на материали. Активна помощ оказва директорът Георги Иванов и пенсионираният вече учител Димитър Стоянов. Увеличава се персоналът на училището с още един начален учител – Николай Касабов от с. Енина, Казанлъшко. Той е първият преподавател по френски език в училището.

         Новата сграда е построена, въпреки трудностите, за 1 година и през 1935 год. в нея влиза прогимназията, която същата година има 61 ученици, а в началния курс – 93.Официално новата сграда е открита на 15.09.1938год. Сега в нея се помещава ПГТ “ Христо Смирненски“ (Професионална гимназия по транспорт).

         На 10.07.1945 год. се изгражда инициативен комитет, който има за задача да организира откриването на гимназия. Свиква се и общоградско събрание, на което гражданите обещават материална подкрепа. За нуждите на бъдещата гимназия са събрани 1 млн. 384 хил. лв. ( курс до 1952 год.) Тези суми са изразходвани за ремонт на крилото на читалището и приспособяването му за пансион, годен да приюти 80 ученици. На 15.09.1945 год. с указ № 201 е обявено откриването на непълна смесена гимназия, наречена Народна смесена гимназия „Васил Левски“. В нея се обучават ученици от 8 до 10 клас включително. Броят на учениците за първата учебна година е 128.Първият й директор е Христо Стефанов Хаджииванов от село Долно Сахране, Казанлъшко. Учителите са седем, една част от тях-нередовни. Училището е бедно, липсват всякакви кабинети, не се провеждат никакви опити по химия и физика, обучението се води теоретически. Ученици от района са настанени в пансиона с минимална месечна такса. На 19.02.1946 год. за първи път се чества патронният празник на училището. Същата учебна година започва пак с непълен горен курс, броят на учениците е 138, но през 1947 год. вече са 180.

         Съществена новост в училището настъпва през учебната 1950-1951 год., когато гимназията става пълна. Общият брой на учениците е 362, в началния курс се обучават 125 деца, в средния- 83, а в горния – 154, обучавани от 17 учители.

         През 1952 год. директор е Рашко Трифонов. За нарасналите нужди на училището през 1954 год. се пристроява крило към учебната сграда и това донякъде удовлетворява потребностите от класни стаи и кабинети.

         През 1959-1960 год. училището вече съществува като СПУ „Васил Левски“. Обогатява се и материалната му база, създават се кабинети по химия, физика, биология и трудово обучение,обзаведени са работилници по дървообработване и шивачество. Откриват се две вечерни паралелки в горен курс. Училището обучава и възпитава 898 ученици и деца от предучилищна възраст, разпределени на 3 групи в детската градина.

         През 1962 год. започва строеж на нова сграда, която е завършена през 1964 год. Днес тя е част от сградния фонд на СОУ “ Васил Левски“ и в нея се обучават децата от началния етап. Училището е построено според изискванията към образователното дело от този период. То разполага с 13 учебни стаи, кабинети по физика, химия, музика, помещение за библиотека, физкултурен салон, работилници по дървообработване, по шивачество,по металообработване и модерна фотолаборатория.Обучението се води по кабинетна система.

         От 1981 год. в града има две Единни средни политехнически училища – „Васил Левски“ и “ Георги Димитров“. През учебната 1981/1982 год. ЕСПУ „Васил Левски“ се премества в нова сграда, открита на 6.03.1982 год. от министъра на Народната просвета професор Александър Фол.

         Училището разполага с 24 класни стаи, 7 кабинета, лаборатории, 2 актови зали с по 110 места, 2 физкултурни зали и два тренировъчни салона, закрит плувен басейн, 3 спортни площадки и собствена туристическа база. В него учат 967 ученици, разпределени в 41 паралелки и 6 занимални. В училището работят 74 преподаватели и лектори. През учебната 1983/1984 год.е създаден УПК/учебно-производствен комплекс/ по лека промишленост и машиностроене, учениците се обучават за оператор в шевното производство, в обувното производство и оператор металорежещи машини.

         През 100- годишното съществуване на училището са били назначавани следните директори:

Петър Караманов – от 1921 – 1923 год., Георги Иванов -1923 – 1934 год., Иван Андреев Зеленков –  1935 – 1945 год. , Христо Стефанов Хаджииванов – 1945 -1955 год.,Райна Попова – 1955-1956 год., Кирил Касъров- 1956-1957 год., Дочо Дочев- 1957-1958 год.,  Рашко Трифонов – 1958-1962 год., Лефтер Тодоров – 1962-1965 год., Димитър Лалов-1965 -1968 год., Алиосман Мусов – 1969 -1970 год., Александър Николов – 1971 – 1973 год., Цвета Стойчева – 1973 – 1984 год., Симчо Янкулов –  1985 – 1993 год., Георги Енчев – 1993 – 1995 год., Иван Кирчев -1995-2010год. и Цветан Терзиев от 2010 год. до настоящия момент с помощник – директори: Диана Георгиева и Стоян Христов.

         Експедиционният отряд “ Д. Петков“ е създаден през 1974 год. като група за участие в похода „По огнената диря на Ботевата чета“. Негови ръководители през годините са: Цвета Стойчева – директор, Мария Гинева, Сево Милев, Веса Маркова, Цонко Спасов, Симо Янкулов, Делчо Кирев, Васил Дончев, Даниела Гунчева и др. Още при първото си участие отрядът заема второ място в страната, а при следващите  многократно е на първо място. Той става основоположник на похода „По стъпките на Левски“, участва в експедицията „1300 год. България“, в звездообразната щафета „По огнената диря на Септември” и в щафетата”Ком-Емине”.

         В СОУ “ Васил Левски“ са създадени добри традиции във физкултурните и спортните занимания. Много добри изяви имат  баскетболните ни отбори, джудистите, и др. През 1988год.за първи път в училището се провежда баскетболен турнир, посветен на патронния празник, тази традиция продължава и досега.

         Впечатляващи резултати през годините имат нашите ученици и на олимпиади и състезания по математика, география, български език и литература, биология, физика, история и др.

         През 2001 год.училището започва работа по програма „Коменски” към Национална агенция „Сократ” по международни образователни проекти и проекти към МОМН. Тази дейност продължава и сега.

         Непрекъснато се обогатява материално – техническата база в училището. Бяха закупени компютри за новите кабинети по информатика, модерна видеокамера, телевизор и видео апарат. Оборудвана е фитнес зала с бягаща пътека и велоаргометър.

Вашият коментар