Родители


Заповед за стипендиити за I срок на уч. 2021 2022 г.

 ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2020-2021 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предвид създадената противоепидемична обстановка в страната и в Крумовград, ви уведомяваме,  че в резултат на положителен PCR тест на ученик от IX “е” клас, по Предписание  на РЗИ – Кърджали, учениците от паралелката продължиха обучението си от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание. Контактните ученици ще се завърнат на училище след изтичане на 10-дневната карантина и след представяне на медицински бележки от семейните лекари, че са клинично здрави. Заболелият ученик е поставен на 14-дневна карантина и ще се завърне в училище след представяне на медицинска бележка от семейния лекар. На 26.10.2020 година сградата беше основно дезинфекцирана, а учениците от V до  XII клас също се обучаваха от разстояние в електронна среда.

Съгласно З А П О В Е Д  № РД-01-626/ 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановиха присъствените учебни занятия с учениците от гимназиалната образователна степен и преминаха към обучение от разстояние в електронна среда. Обучението в електронна среда се осъществява чрез платформата classroom.google.com  и приложението google meet чрез редуване на синхронно и несинхронно обучение.

    Ръководството на училището продължава да прилага строги мерки за ограничаване на разпространението на заразата от COVID – 19:

  • Всяка сутрин се извършва филтър от медицинското лице преди учебните занятия и проверка за носене на маски от дежурен учител;
  • На входа е поставен апарат с дезинфектант;
  • Коридорите и класните стаи се дезинфекцират два пъти дневно с предписаните препарати;
  • Компютърните зали – маси, мишки, клавиатури се дезинфекцират след всеки учебен час;
  • В тоалетните има топла вода и сапун;
  • В класните стаи са поставени дезинфектанти.

Ръководството на училището ви призовава да изпращате своевременно информация до класните ръководители за положителна проба или карантиниран ученик, както и да възпитавате децата си да спазват въведените мерки в училището. От особена важност е правилното прилагане на противоепидемичните мерки, свързани с употребата на лични предпазни средства, спазване на физическата дистанция, стриктна хигиена на ръцете, оставане в дома при поява на симптоми на инфекциозно заболяване или настинка и избягване на докосването на лицето, носа, очите и устата.

Ние сме на разположение за разясняване на дейностите, както сме и отворени към ефективни и конструктивни предложения.
Училището премина към дигитална комуникация с родители и ученици, като всяка информация ще бъде публикувана на училищния сайт и/или в електронния дневник, както и ще ви бъде съобщавана чрез класните ръководители, в classroom.google.com.

ЗАЕДНО ЩЕ НИ БЪДЕ ПО-ЛЕСНО И ПО-УСПЕШНО!

ЦВЕТАН  ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
 гр. Крумовград

                                              

   ПОКАНА

  На 12.02.2020 г. от 17:30 часа, в залата за конференции намираща се на III етаж в сградата на  прогимназиален и гимназиален етап на СУ „В. Левски“ – гр. Крумовград ще се проведе  събрание на излъчените по паралелки родители при следния дневен ред:

  1. Излъчване на представители на родителите на учениците в Обществения съвет към училището.

Правомощията на обществения съвет са оповестени на www.su-kg.net


 С Е Д М И Ч Н О   М Е Н Ю


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –  ГР. КРУМОВГРАД ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

   З А П О В Е Д

№ 994/ 05.12.2016 г.

В изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Конкретния брой на членовете на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, както следва:

– Общ брой на членовете: 7 (седем), в т.ч.:

1 представител на финансиращия орган;

6 представители на родителите на учениците и 6 резервни членове.

– Общ брой на резервните членове: 6 (шест).

                                                          ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                      Директор на СУ «Васил Левски»
                                                               гр. Крумовград

З А П О В Е Д  брой на членовете на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 22.12.2016 г. ще се проведе събрание на излъчените родители  на срещите по паралелки, проведени от 23.11.2016 г. до 01.12.2016 г.

Събранието ще се проведе от 17:30 ч. в залата за конференции, намираща се на III етаж на сградата на прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград при следния дневен ред:

  1. Излъчване на представители на родителите в Обществения съвет към училището.

                                                            ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                  Директор на СУ „Васил Левски“
                                                              гр. Крумовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

От 23.11.2016 г. до 01.12.2016 г. ще се проведат срещи на родителите на всяка паралелка, в дни, часове и в стаи на училището, по следния ГРАФИК

Правомощия на обществения съвет при училището.

Линк към Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

„Държавен вестник“ Брой 75/ 27.9.2016 г. –ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

МОН- ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

 


Вашият коментар