Родители


                                                             ПОКАНА

  На 12.02.2020 г. от 17:30 часа, в залата за конференции намираща се на III етаж в сградата на  прогимназиален и гимназиален етап на СУ „В. Левски“ – гр. Крумовград ще се проведе  събрание на излъчените по паралелки родители при следния дневен ред:

  1. Излъчване на представители на родителите на учениците в Обществения съвет към училището.

Правомощията на обществения съвет са оповестени на www.su-kg.net


 С Е Д М И Ч Н О   М Е Н Ю


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –  ГР. КРУМОВГРАД ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

   З А П О В Е Д

№ 994/ 05.12.2016 г.

В изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Конкретния брой на членовете на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“, както следва:

– Общ брой на членовете: 7 (седем), в т.ч.:

1 представител на финансиращия орган;

6 представители на родителите на учениците и 6 резервни членове.

– Общ брой на резервните членове: 6 (шест).

                                                          ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                      Директор на СУ «Васил Левски»
                                                               гр. Крумовград

З А П О В Е Д  брой на членовете на обществения съвет към Средно училище „Васил Левски“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 22.12.2016 г. ще се проведе събрание на излъчените родители  на срещите по паралелки, проведени от 23.11.2016 г. до 01.12.2016 г.

Събранието ще се проведе от 17:30 ч. в залата за конференции, намираща се на III етаж на сградата на прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград при следния дневен ред:

  1. Излъчване на представители на родителите в Обществения съвет към училището.

                                                            ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                  Директор на СУ „Васил Левски“
                                                              гр. Крумовград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

От 23.11.2016 г. до 01.12.2016 г. ще се проведат срещи на родителите на всяка паралелка, в дни, часове и в стаи на училището, по следния ГРАФИК

Правомощия на обществения съвет при училището.

Линк към Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

„Държавен вестник“ Брой 75/ 27.9.2016 г. –ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

МОН- ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

 


Вашият коментар