Проекти


                              Ученици и учители работят по различни проекти                            и печелят призови места.

Проекти    

ПРОЕКТ BG051PO00-4.1.05-0216
Мултиклуб “Една земя – една сцена“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Мултиклуб  „Една  земя – една  сцена“ – ефективна  форма  за  етнокултурен диалог

Представяне на дейностите по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена“ към ОП „Развитие на човешките ресурси” се проведе на 17.10.2013 година от 14.00 часа в Залата за конференции на СОУ„Васил Левски”- град Крумовград. В уводното си слово Цветан Терзиев –ръководител на проекта представи екипа, който е разработил и спечелил проектното предложение: Диана Георгиева – координатор, Веселин Тосков – техническo обезпечаване, Здравка Пачева-Кайрякова – счетоводител, Христо Михайлов,  Анка Топалова,  Митко Карамфилов, Валентин Грозданов, Маргарита Маргаритова,  Шенай Хасан,  Йорданка Мамирева, Карамфила Милчева – ръководители на ателиета. Г-н Терзиев запозна присъстващите гости, ученици, учители и родители с основните индикатори на проекта. Въвеждането на учениците от трите етноса в начален, прогимназиален и гимназиален етап в етнокултурен диалог чрез извънкласната и извънучилищна работа подобрява достъпа до качествено образование. Дейностите в Мултиклуб “Една земя – една сцена“    обслужват по привлекателен начин изконните потребности, нагласи и интереси на ученици, учители и родители от региона за неформален диалог на основата на взаимно опознаване и зачитане на културните особености . Интерактивно базираният модел на Мултиклуб “Една земя – една сцена“  позволява на участниците в целевите групи да овладяват практически умения за живот заедно. Продължителността на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора17.09.2013 година. Финансовата стойност: 115 085,46 лева. Общата цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до качествено образование чрез засилване на мотивацията за участие в учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности на деца и ученици от етническите малцинства.

Учениците са разделени в осем ателиета с осем ръководители съобразно своите интереси, способности и умения. Творческите  ателиета ще работят за създаване на училищни интелектуални продукти, възстановки на различни традиционни религиозни празници и свързаните с тях обичаи и обреди, представяйки по този начин комплексността на културния диалог между участниците и възможностите за цялостно позитивно въздействие върху формирането на личността. Целевата група по проекта включва 227 ученици от СОУ „Васил Левски“ от I – XII клас, 30 учители и 15 родители, представители на трите етнически групи, изповядващи две религии. В процентно отношение тя е представителна извадка от съотношението на етносите и религиите в общината. Индивидуалната и диференцирана работа в ателиетата ще помогне да се преодолеят пропуските в интеркултурното общуване между участниците, в организацията и мотивацията на техния труд; да се създадат у тях първоначални умения за самооценка.

Проектът включва девет основни дейности и тяхната подготовка:

  1. Огласяване и запознаване на крумовградската общественост с дейностите на проекта
  2. Реновиране и оборудване на помещения за дейностите на проекта /кабинет по изкуствата, кабинет „Журналистика“,  етнографска работилница, помещения за реквизит/
  3. Разработване на програми за занятията с учениците в предвидените осем ателиета след консултиране с обучителите
  4. Обучителни дейности с целевата група на учителите за работа в мултикултурна среда
  5. Обучителни дейности с целевата група на учениците и техните ръководители – консултации, екскурзии, тренинги
  6. Празнично-развлекателни дейности за интеграция по случай патронния празник на училището, пролетен концерт
  7. Разработване и отпечатване на материали на хартиен и електронен носители.
  8. Публична заключителна конференция
  9. Входно и изходно блиц-проучване на мнението на учениците, на учителите и на     родителите

В СОУ „Васил Левски” се реновират и оборудват помещения за Мултиклуб „Една земя – една сцена“. За разработване програмите на осемте ателиета се осъществява предварително допитване до учителите. Взима се и информираното съгласие на родителите. Разработват се три типа пакети с дидактически материали за осигуряване обучението на учители, родители и ученици. Изготвя се график за обучение на 30 учители в СОУ „Васил Левски“ за работа в мултикултурна среда и се осъществява обучението им по предварително разработените програми. Изработва се разписание на обучителната програма за извънкласна целогодишна дейност на учениците. Тя включва часове за усвояване на знания и интерактивни практически упражнения. Всеки месец се провеждат извънкласни занимания, съдържателно подчинени на съответния християнски и мюсюлмански празник.

Пресконференцията продължи с презентации на дейностите на осемте ателиета от преките участници в проекта.

След приключването на проекта и предоставеното по него финансиране СОУ „Васил Левски“ ще разработи училищни програми по СИП за развитие на етно-културната толерантност, което ще позволи да се запазят създадените структури с техните дейности, които да прераснат в традиции и модел на поведение в община Крумовград и опит, от който да се ползват и други общини от страната и ЕС.

17.10.2013г.                                                              Карамфила Милчева


Инвестира във вашето бъдеще!      

 “Училищна униформа на СОУ “Васил Левски”
Национална програма “Училището – територия на учениците”
Модул: “Ритуализация на училищния живот”.
 Проект „1000 Стипендии“
Ученици от СОУ „Васил Левски“ спечелиха стипендии по Проект „1000 стипендии”, чийто организатор е Фондация „Комунитас”.
Проект „1000 стипендии“ е създаден, за да стимулира ученици от България, които демонстрират интерес към ученето, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството, и желание за бъдещо личностно развитие.
Училищни партньорства по програма „Коменски”  към Национална агенция „Сократ“
 „Интеграция, плурализъм, разнообразие“  от 2001 до 2004г.
Участници: училища от Испания, Италия, Унгария, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с особеностите на образователните системи в отделните държави, методиката и инструмента на преподаване, интеграция на деца със специални образователни потребности.
 ”Европътешественици”, “Пътуване в Европа”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Португалия, Германия, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с културата, бита и националното разнообразие на отделните държави.
”Изкуството да живееш”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Италия, Австрия, Дания, България.
Цел на проекта: учениците от начална образователна степен чрез рисунки, игри и изработване на постери да научат смисъла на думите „толерантност“, „право на избор“, „адаптация“.

 

Проект по Програма “Младеж “- Младежта за Европа
 Границата, която ни свързва”  от 21.06.2005 – 27.06.2005
Участници: училища от Гърция и България
Цел на проекта: Учениците да се запознаят с живота, интересите и начина на мислене на европейските си  връстници.

Вашият коментар