Училищни документи


График за провеждане на факултативните учебни часове и на консултациите с ученици през учебната 2019-2020 г. в начален етап

График за провеждане на контролните работи с учениците от начален етап на обучение през 2019-2020 учебна година – I срок

График за дейностите по консултиране на родителите и учениците и водене на училищната документация- 2019-2020 учебна година

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА – І срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО З Б А К ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА – начален етап

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2019-2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП,ФУЧ И НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАЩИТА ПРИ БАК ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Теми по гражданско и здравно образование за учебната 2019-2020 година

Вашият коментар