Училищни документи


ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ УЧЕБЕН ЧАС ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ “ФВС 2018-2019г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП И ФУЧ И НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018- 2019 Г. В НАЧАЛЕН ЕТАП
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО З Б А К В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ 2017-2018
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП /ФУЧ И НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ГРAФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА
ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- II срок 2018-2019 г.
 ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- I срок 2018-2019 г.

Вашият коментар