Съобщение относно удължаване на срока за възстановения присъствен учебен процес с част от учениците до 07.05.2021 г.


На основание Заповед № РД09 – 1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г.:

  1. Продължава присъственият учебен процес с учениците от V, IX и XII клас;
  2. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от I и II клас (от 8:00 часа в сградата на начален етап);
  3. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от III и IV клас (от 8:00 часа в сградата на прогимназиален и гимназиален етап);
  4. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикуване на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на интернет страницата на училището;
  5. С учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас продължава провеждането на синхронно обучение от разстояние в електронна среда по установения ред.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.