Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с част от учениците от 10.05.2021 г. до 14.05.2021г.


  1. Присъствен учебен процес ще се провежда с учениците от V, VI, IX, XI и XII клас;
  2. Продължава провеждането на присъствени учебни занятия с учениците от I -IV клас (от 8:15 ч. за I и II клас и от 8:00 ч. за III и IV клас в сградата на начален етап);
  3. Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на интернет страницата на училището;
  4. С учениците от VII, VIII и X клас продължава провеждането на  синхронно обучение от разстояние в електронна среда по установения ред.

Класните ръководители следва своевременно да запознаят учениците от съответната паралелка и техните родители с настоящата информация.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.