Неучебни дни – 13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.


ЗАПОВЕД

 № 2238/12.05.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, след решение на педагогическия съвет – Протокол № 17/ 12.05.2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

13.05.2021 г. и 14.05.2021 г.за неучебни дни, но присъствени, в които да се проведат дейности, свързани със спорта и изкуствата.

ЗАС да изготви  проект за доклад до началника на РУО – Кърджали за уведомяване за взетото решение.

ЗАС да сведе заповедта до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение. Класните ръководители да запознаят учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед. Информация за неучебните дни да бъде публикувана и на сайта на училището за сведение на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Станка Михайлова, на длъжност заместник – директор.

 ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

 

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.