Съобщение относно провеждане на присъствен учебен процес с всички ученици, считано от 31.05.2021 г.


На основание Писмо № 9105-163/26.05.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването информирам УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ, че от 31.05.2021 г. се възстановява присъствения учебен процес с всички ученици.

Всички учебни занятия ще се провеждат при строго спазване на установените противоепидемични мерки и в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с Мерките за намаляване на рисковете в училището от предаване на инфекцията от COVID-19, приети от Педагогическия съвет, утвърдени със Заповед № 2349/14.09.2020 г. и публикувани на Интернет страницата на училището.

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски
гр. Крумовград

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.