Заповед за ред и условия за участие в прием в XI клас


З А П О В Е Д
2663/16.06.2021 г.

 На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 80, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

        ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Ред и условия за подаване на заявления за участие в класиране за заемане на свободните места  в XI клас, както следва:

 1. Дейностите по приемането на ученици за заемане на свободните места в ХІ клас се извършват при спазване на Графика на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас, утвърден със заповед № РД 09-2121 / 28.08.2020 г. на министъра на образованието.
 2. За участие в класиране за заемане на свободните места в XI клас кандидатите подават до директора на училището следните документи:
 • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 • копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;
 • копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, издадена от училището, в което се е обучавал ученика.
 1. При подаване на копията на документите по т. 2 учениците представят за сверяване оригиналите на документите.
 2. В заявлението си учениците подреждат по желание профилите, за които отговарят на условията за балообразуване.
 3. Заявленията за участие се подават в Мултимедийния кабинет на I етаж и се регистрират в дневника за входящата кореспонденция на училището.

 Редът и условията за подаване на заявления за участие в класиране за заемане на свободните места в XI клас да се публикува на интернет страницата на училището за сведение на кандидатите.

ІІ. Класирането на участниците за заемане на свободните места в XI клас се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и при спазване на Графика на дейностите:

 1. За участие в приема се допускат ученици:
 • завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище през настоящата учебна година;
 • са получили писмено разрешение от началника на РУО за участие в приема по реда на чл. 82, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
 1. Учениците участват в класирането за заемане на свободните места в XI клас според бала и желанията, посочени в заявлението, по низходящ ред.
 2. Балът за класиране на учениците за XI клас да се формира като сбор от следните елементи:

3.1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;

3.2. Оценките от два предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование, превърнати по скала в точки, както следва:

–           Профил „Чужди езици“ – Английски език, Български език и литература;

–           Профил „Природни науки“ – Биология и ЗО, Химия и ООС;

–           Профил  „Предприемачески“ – География и икономика, Информац.технологии

 1. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля максималният брой на учениците в съответната паралелка, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
 2. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 4 се подреждат в низходящ ред от средния успех от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 3. Класирането се извършва в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 4. Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в регионалното управление на образованието.
 5. Класираните ученици се записват в XI клас в сградата на училището, намираща се на ул. „Опълченска“ № 1, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Станка Михайлова – зам.-директор.

ЗАС да сведе заповедта до знанието на членовете на комисията за приемане на документи, класиране и записване на ученици за  в ХI клас.

                                                     ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                           ДИРЕКТОР

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.