Проекти


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

            Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

            Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, в които училището ще участва, са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проекти   

Проект „Образование за утрешния ден“. 

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните

Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани са 4  групи по проекта за учебната 2019/ 2020 година:
Сформирани са 2  групи по проекта за учебната 2020/ 2021 година:

I. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

II. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

Приложение 1.  Декларация за информирано съгласие

Приложение 3.  Анкетна карта за участие

Приложение 4. Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Публична изява на клуб по интереси по ключови дигитални умения – самостоятелно ниво „Дигитални компетентности“  /XI клас/  през 2020/2021 учебна година

На 21.06.2021 г. от 14:00 часа в комп. кабининет 218 в  СУ „Васил Левски“ се проведе публична изява на клуб по интереси „Дигитални компетентности“  за самостоятелно ниво – XI клас. На мероприятието присъстваха ученици, родители и учители. Участниците представиха изработените от тях рисунки, картички, банери и клипове, които създаваха в продължение на часове.

 

Публична изява на клуб по интереси по ключови дигитални умения – самостоятелно ниво „Дигитални умения“  /VIII-XI клас/  

На 15.06.2020 г. от 15:30 часа в онлайн среда, в платформа Google classroom се проведе публична изява на клуб по интереси „Дигитални умения“  за самостоятелно ниво -VIII-XI клас. На мероприятието присъстваха и родителите на учениците. Участниците представиха изработените от тях рисунки, картички, банери и клипове, които създаваха в продължение на часове.

 

ПРОЕКТ BG051PO00-4.1.05-0216Мултиклуб “Една земя – една сцена

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Мултиклуб  „Ена  земя – една  сцена“ – ефективна  форма  за  етнокултурен диалог

Представяне на дейностите по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена“ към ОП „Развитие на човешките ресурси” се проведе на 17.10.2013 година от 14.00 часа в Залата за конференции на СОУ„Васил Левски”- град Крумовград. В уводното си слово Цветан Терзиев –ръководител на проекта представи екипа, който е разработил и спечелил проектното предложение: Диана Георгиева – координатор, Веселин Тосков – техническo обезпечаване, Здравка Пачева-Кайрякова – счетоводител, Христо Михайлов,  Анка Топалова,  Митко Карамфилов, Валентин Грозданов, Маргарита Маргаритова,  Шенай Хасан,  Йорданка Мамирева, Карамфила Милчева – ръководители на ателиета. Г-н Терзиев запозна присъстващите гости, ученици, учители и родители с основните индикатори на проекта. Въвеждането на учениците от трите етноса в начален, прогимназиален и гимназиален етап в етнокултурен диалог чрез извънкласната и извънучилищна работа подобрява достъпа до качествено образование. Дейностите в Мултиклуб “Една земя – една сцена“    обслужват по привлекателен начин изконните потребности, нагласи и интереси на ученици, учители и родители от региона за неформален диалог на основата на взаимно опознаване и зачитане на културните особености . Интерактивно базираният модел на Мултиклуб “Една земя – една сцена“  позволява на участниците в целевите групи да овладяват практически умения за живот заедно. Продължителността на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора17.09.2013 година. Финансовата стойност: 115 085,46 лева. Общата цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до качествено образование чрез засилване на мотивацията за участие в учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности на деца и ученици от етническите малинства.

Учениците са разделени в осем ателиета с осем ръководители съобразно своите интереси, способности и умения. Творческите  ателиета ще работят за създаване на училищни интелектуални продукти, възстановки на различни традиционни религиозни празници и свързаните с тях обичаи и обреди, представяйки по този начин комплексността на културния диалог между участниците и възможностите за цялостно позитивно въздействие върху формирането на личността. Целевата група по проекта включва 227 ученици от СОУ „Васил Левски“ от I – XII клас, 30 учители и 15 родители, представители на трите етнически групи, изповядващи две религии. В процентно отношение тя е представителна извадка от съотношението на етносите и религиите в общината. Индивидуалната и диференцирана работа в ателиетата ще помогне да се преодолеят пропуските в интеркултурното общуване между участниците, в организацията и мотивацията на техния труд; да се създадат у тях първоначални умения за самооценка.

Проектът включва девет основни дейности и тяхната подготовка:

 1. Огласяване и запознаване на крумовградската общественост с дейностите на проекта
 2. Реновиране и оборудване на помещения за дейностите на проекта /кабинет по изкуствата, кабинет „Журналистика“,  етнографска работилница, помещения за реквизит/
 3. Разработване на програми за занятията с учениците в предвидените осем ателиета след консултиране с обучителите
 4. Обучителни дейности с целевата група на учителите за работа в мултикултурна среда
 5. Обучителни дейности с целевата група на учениците и техните ръководители – консултации, екскурзии, тренинги
 6. Празнично-развлекателни дейности за интеграция по случай патронния празник на училището, пролетен концерт
 7. Разработване и отпечатване на материали на хартиен и електронен носители.
 8. Публична заключителна конференция
 9. Входно и изходно блиц-проучване на мнението на учениците, на учителите и на     родителите

В СОУ „Васил Левски” се реновират и оборудват помещения за Мултиклуб „Една земя – една сцена“. За разработване програмите на осемте ателиета се осъществява предварително допитване до учителите. Взима се и информираното съгласие на родителите. Разработват се три типа пакети с дидактически материали за осигуряване обучението на учители, родители и ученици. Изготвя се график за обучение на 30 учители в СОУ „Васил Левски“ за работа в мултикултурна среда и се осъществява обучението им по предварително разработените програми. Изработва се разписание на обучителната програма за извънкласна целогодишна дейност на учениците. Тя включва часове за усвояване на знания и интерактивни практически упражнения. Всеки месец се провеждат извънкласни занимания, съдържателно подчинени на съответния християнски и мюсюлмански празник.

Пресконференцията продължи с презентации на дейностите на осемте ателиета от преките участници в проекта.

След приключването на проекта и предоставеното по него финансиране СОУ „Васил Левски“ ще разработи училищни програми по СИП за развитие на етно-културната толерантност, което ще позволи да се запазят създадените структури с техните дейности, които да прераснат в традиции и модел на поведение в община Крумовград и опит, от който да се ползват и други общини от страната и ЕС.

17.10.2013г.                                                              Карамфила Милчева

Инвестира във вашето бъдеще!      

 “Училищна униформа на СОУ “Васил Левски”
Национална програма “Училището – територия на учениците”
Модул: “Ритуализация на училищния живот”.
 Проект „1000 Стипендии“
Ученици от СОУ „Васил Левски“ спечелиха стипендии по Проект „1000 стипендии”, чийто организатор е Фондация „Комунитас”.
Проект „1000 стипендии“ е създаден, за да стимулира ученици от България, които демонстрират интерес към ученето, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството, и желание за бъдещо личностно развитие.
Училищни партньорства по програма „Коменски”  към Национална агенция „Сократ“
 „Интеграция, плурализъм, разнообразие“  от 2001 до 2004г.
Участници: училища от Испания, Италия, Унгария, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с особеностите на образователните системи в отделните държави, методиката и инструмента на преподаване, интеграция на деца със специални образователни потребности.
 ”Европътешественици”, “Пътуване в Европа”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Португалия, Германия, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с културата, бита и националното разнообразие на отделните държави.
”Изкуството да живееш”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Италия, Австрия, Дания, България.
Цел на проекта: учениците от начална образователна степен чрез рисунки, игри и изработване на постери да научат смисъла на думите „толерантност“, „право на избор“, „адаптация“.
Проект по Програма “Младеж “- Младежта за Европа
 Границата, която ни свързва”  от 21.06.2005 – 27.06.2005
Участници: училища от Гърция и България
Цел на проекта: Учениците да се запознаят с живота, интересите и начина на мислене на европейските си  връстници.
 

ПРОЕКТ BG051PO00-4.1.05-0216Мултиклуб “Една земя – една сцена“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Мултиклуб  „Една  земя – една  сцена“ – ефективна  форма  за  етнокултурен диалог

Представяне на дейностите по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена“ към ОП „Развитие на човешките ресурси” се проведе на 17.10.2013 година от 14.00 часа в Залата за конференции на СОУ„Васил Левски”- град Крумовград. В уводното си слово Цветан Терзиев –ръководител на проекта представи екипа, който е разработил и спечелил проектното предложение: Диана Георгиева – координатор, Веселин Тосков – техническo обезпечаване, Здравка Пачева-Кайрякова – счетоводител, Христо Михайлов,  Анка Топалова,  Митко Карамфилов, Валентин Грозданов, Маргарита Маргаритова,  Шенай Хасан,  Йорданка Мамирева, Карамфила Милчева – ръководители на ателиета. Г-н Терзиев запозна присъстващите гости, ученици, учители и родители с основните индикатори на проекта. Въвеждането на учениците от трите етноса в начален, прогимназиален и гимназиален етап в етнокултурен диалог чрез извънкласната и извънучилищна работа подобрява достъпа до качествено образование. Дейностите в Мултиклуб “Една земя – една сцена“    обслужват по привлекателен начин изконните потребности, нагласи и интереси на ученици, учители и родители от региона за неформален диалог на основата на взаимно опознаване и зачитане на културните особености . Интерактивно базираният модел на Мултиклуб “Една земя – една сцена“  позволява на участниците в целевите групи да овладяват практически умения за живот заедно. Продължителността на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора17.09.2013 година. Финансовата стойност: 115 085,46 лева. Общата цел на проекта е подобряване на условията за равен достъп до качествено образование чрез засилване на мотивацията за участие в учебно-възпитателния процес и извънкласните дейности на деца и ученици от етническите малцинства.

Учениците са разделени в осем ателиета с осем ръководители съобразно своите интереси, способности и умения. Творческите  ателиета ще работят за създаване на училищни интелектуални продукти, възстановки на различни традиционни религиозни празници и свързаните с тях обичаи и обреди, представяйки по този начин комплексността на културния диалог между участниците и възможностите за цялостно позитивно въздействие върху формирането на личността. Целевата група по проекта включва 227 ученици от СОУ „Васил Левски“ от I – XII клас, 30 учители и 15 родители, представители на трите етнически групи, изповядващи две религии. В процентно отношение тя е представителна извадка от съотношението на етносите и религиите в общината. Индивидуалната и диференцирана работа в ателиетата ще помогне да се преодолеят пропуските в интеркултурното общуване между участниците, в организацията и мотивацията на техния труд; да се създадат у тях първоначални умения за самооценка.

Проектът включва девет основни дейности и тяхната подготовка:

 1. Огласяване и запознаване на крумовградската общественост с дейностите на проекта
 2. Реновиране и оборудване на помещения за дейностите на проекта /кабинет по изкуствата, кабинет „Журналистика“,  етнографска работилница, помещения за реквизит/
 3. Разработване на програми за занятията с учениците в предвидените осем ателиета след консултиране с обучителите
 4. Обучителни дейности с целевата група на учителите за работа в мултикултурна среда
 5. Обучителни дейности с целевата група на учениците и техните ръководители – консултации, екскурзии, тренинги
 6. Празнично-развлекателни дейности за интеграция по случай патронния празник на училището, пролетен концерт
 7. Разработване и отпечатване на материали на хартиен и електронен носители.
 8. Публична заключителна конференция
 9. Входно и изходно блиц-проучване на мнението на учениците, на учителите и на     родителите

В СОУ „Васил Левски” се реновират и оборудват помещения за Мултиклуб „Една земя – една сцена“. За разработване програмите на осемте ателиета се осъществява предварително допитване до учителите. Взима се и информираното съгласие на родителите. Разработват се три типа пакети с дидактически материали за осигуряване обучението на учители, родители и ученици. Изготвя се график за обучение на 30 учители в СОУ „Васил Левски“ за работа в мултикултурна среда и се осъществява обучението им по предварително разработените програми. Изработва се разписание на обучителната програма за извънкласна целогодишна дейност на учениците. Тя включва часове за усвояване на знания и интерактивни практически упражнения. Всеки месец се провеждат извънкласни занимания, съдържателно подчинени на съответния християнски и мюсюлмански празник.

Пресконференцията продължи с презентации на дейностите на осемте ателиета от преките участници в проекта.

След приключването на проекта и предоставеното по него финансиране СОУ „Васил Левски“ ще разработи училищни програми по СИП за развитие на етно-културната толерантност, което ще позволи да се запазят създадените структури с техните дейности, които да прераснат в традиции и модел на поведение в община Крумовград и опит, от който да се ползват и други общини от страната и ЕС.

17.10.2013г.                                                              Карамфила Милчева

Инвестира във вашето бъдеще!      

 “Училищна униформа на СОУ “Васил Левски”
Национална програма “Училището – територия на учениците”
Модул: “Ритуализация на училищния живот”.
 Проект „1000 Стипендии“
Ученици от СОУ „Васил Левски“ спечелиха стипендии по Проект „1000 стипендии”, чийто организатор е Фондация „Комунитас”.
Проект „1000 стипендии“ е създаден, за да стимулира ученици от България, които демонстрират интерес към ученето, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството, и желание за бъдещо личностно развитие.
Училищни партньорства по програма „Коменски”  към Национална агенция „Сократ“
 „Интеграция, плурализъм, разнообразие“  от 2001 до 2004г.
Участници: училища от Испания, Италия, Унгария, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с особеностите на образователните системи в отделните държави, методиката и инструмента на преподаване, интеграция на деца със специални образователни потребности.
 ”Европътешественици”, “Пътуване в Европа”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Португалия, Германия, Румъния, България.
Цел на проекта: запознаване с културата, бита и националното разнообразие на отделните държави.
”Изкуството да живееш”  от 2002 до 2005г.
Участници: училища от Испания, Италия, Австрия, Дания, България.
Цел на проекта: учениците от начална образователна степен чрез рисунки, игри и изработване на постери да научат смисъла на думите „толерантност“, „право на избор“, „адаптация“.
Проект по Програма “Младеж “- Младежта за Европа
 Границата, която ни свързва”  от 21.06.2005 – 27.06.2005
Участници: училища от Гърция и България
Цел на проекта: Учениците да се запознаят с живота, интересите и начина на мислене на европейските си  връстници.