С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на дейностите по Национална програма „Отново заедно“ на МОН, СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград започва процедура по подбор на участници в шестдневно туристическо пътуване, което ще се осъществи по националната програма.

Заявленията за кандидатстване ще се приемат от 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г.
(от 08:00 ч. до 18:00 ч. в СУ „Васил Левски“, в сградата на прогимназиален и гимназиален етап, намираща се на ул. „Опълченска“ № 1)

Заявленията се подават от родител в присъствието на ученика!
Заявлението е по образец и се предоставя на място от дежурен учител.

Критерии за подбор на ученици за участие в ученическите туристически пътувания по НП „Отново заедно“

ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
Директор на СУ „Васил Левски“
гр. Крумовград

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заповед за ред и условия за участие в прием в XI клас

З А П О В Е Д
2663/16.06.2021 г.

 На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 80, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

        ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Ред и условия за подаване на заявления за участие в класиране за заемане на свободните места  в XI клас, както следва:

 1. Дейностите по приемането на ученици за заемане на свободните места в ХІ клас се извършват при спазване на Графика на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас, утвърден със заповед № РД 09-2121 / 28.08.2020 г. на министъра на образованието.
 2. За участие в класиране за заемане на свободните места в XI клас кандидатите подават до директора на училището следните документи:
 • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 • копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;
 • копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, издадена от училището, в което се е обучавал ученика.
 1. При подаване на копията на документите по т. 2 учениците представят за сверяване оригиналите на документите.
 2. В заявлението си учениците подреждат по желание профилите, за които отговарят на условията за балообразуване.
 3. Заявленията за участие се подават в Мултимедийния кабинет на I етаж и се регистрират в дневника за входящата кореспонденция на училището.

 Редът и условията за подаване на заявления за участие в класиране за заемане на свободните места в XI клас да се публикува на интернет страницата на училището за сведение на кандидатите.

ІІ. Класирането на участниците за заемане на свободните места в XI клас се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и при спазване на Графика на дейностите:

 1. За участие в приема се допускат ученици:
 • завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище през настоящата учебна година;
 • са получили писмено разрешение от началника на РУО за участие в приема по реда на чл. 82, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
 1. Учениците участват в класирането за заемане на свободните места в XI клас според бала и желанията, посочени в заявлението, по низходящ ред.
 2. Балът за класиране на учениците за XI клас да се формира като сбор от следните елементи:

3.1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;

3.2. Оценките от два предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование, превърнати по скала в точки, както следва:

–           Профил „Чужди езици“ – Английски език, Български език и литература;

–           Профил „Природни науки“ – Биология и ЗО, Химия и ООС;

–           Профил  „Предприемачески“ – География и икономика, Информац.технологии

 1. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля максималният брой на учениците в съответната паралелка, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
 2. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 4 се подреждат в низходящ ред от средния успех от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 3. Класирането се извършва в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
 4. Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в регионалното управление на образованието.
 5. Класираните ученици се записват в XI клас в сградата на училището, намираща се на ул. „Опълченска“ № 1, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Станка Михайлова – зам.-директор.

ЗАС да сведе заповедта до знанието на членовете на комисията за приемане на документи, класиране и записване на ученици за  в ХI клас.

                                                     ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ
                                                           ДИРЕКТОР

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Заповед за ред и условия за участие в прием в XI клас

СУ „Васил Левски“-гр. Крумовград отново остави следа в Националното състезание по немски език на издателство Клет.

За седми път от осемте издания на състезанието наши ученици се представиха достойно и премериха сили с най-елитни гимназии, школи и колежи в страната. Отново домакин на състезанието бе Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в гр. Ловеч. Неминуемо пандемията се отрази и на това събитие, което неколкократно бе отлагано във времето. На 29 май в състезанието взеха участие Селин Хасан Сюлейман, ученичка от IX а клас на ниво А1 и Анастасия Александрова Маджарова, ученичка от XI е клас на ниво А2. И двете се представиха отлично. Анастасия е с 38 от 40 т., а Селин – с 18,5 от 20 т.

Нека ги поздравим за високите постижения и им пожелаем бъдещи успехи!

Браво, момичета! Гордеем се с вас!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СУ „Васил Левски“-гр. Крумовград отново остави следа в Националното състезание по немски език на издателство Клет.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

1.Профил „Чужди езици“, с интензивно изучаване на английски език – 2
2. Профил „Природни науки“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 1
3. Профил „Предприемачески“ , без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 8

      Срокове за подаване на документи и за записване:

 • Подаване на документи за участие в приема на ученици: 15 – 16 юли 2021 г., в Мултимедийния кабинет на I етаж
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране: 19.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 19 – 21 юли 2021 г.
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап на класиране: 22.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 22 – 23 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 26 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 27 – 28 юли 2021 г., в Мултимедийния кабинет на I етаж
 • Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: 2 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране: 10 септември 2021 г.
 • Утвърждаване на осъществения прием на свободните места в XI клас.

Цветан Терзиев
Директор

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЧАС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Учениците от 11 б клас, профил „Предприемачески“ на СУ „В. Левски“ – Крумовград, проведоха интервю за работа. Организирането  и провеждането на урока предизвика вълнение, усилена подготовка, активно участие от страна на учениците.  В класа се сформира комисия от трима ученици, която извърши подбор на персонала.  Останалите ученици участваха като  кандидати за обявените свободни позиции.

При провеждане на интервюто комисията спазва дрескода във фирмата, а кандидатите – изискванията за добър външен вид при явяване на интервю. Кандидатите  ясно представиха силните си страни. Убедително изтъкнаха мотивацията за работа, тъй като тя е най-важна за работодателите. Учениците показаха усвоените знания по предприемачество. По този начин те се подготвят за пазара на труда. Някои от тях имат вече поставени кариерни цели. В стремежа си да ги постигнат, те стават по-отговорни и постоянни в действията си.

Обучението по предприемачество играе важна роля за развитие на мисленето и  формиране на култура на поведение у учениците. В него са заложени разбирането за етичните ценности и принципите на отговорното управление.

Ключова е подготовката в профил „Предприемачески“, защото учениците които се обучават там получават добра подготовка за икономическите специалности в университетите и за пазара на труда, а това отговаря на стремежа на училището да осигурява добра подготовка на своите ученици и да отговори на очакванията на родителите.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЧАС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОЩЕ ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-КРУМОВГРАД

Чуждоезиковото обучение в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград е с дългогодишни традиции и е постигнало редица успехи. Профил „Чужди езици“ с прием след седми клас години наред е сред най-желаните за учениците от община Крумовград. Доказателство за това е фактът, че свободните места за паралелката с този профил се запълват още на първо класиране.

Интензивното или разширено изучаване на английски език дава възможност на учениците да усвоят четирите езикови умения – говорене, писане, слушане и четене с разбиране. По време на петгодишния курс на обучение – от 8 до 12 клас английският език се усвоява на много високи нива – В2 – С1 според Европейската езикова рамка. Това дава възможност на възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград отлично да се справят с държавните зрелостни изпити по английски език – години наред средният успех е отличен. Това далеч не е всичко. СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Това позволява на нашите ученици да се явяват на изпит на международно призната езикова диплома – Сертификат на Кеймбридж за владеене на английски език – престижен  пожизнен сертификат, който дава възможност за работа в страната и чужбина; сертификат, който се зачита и за успешно издържан кандидатстудентски изпит в редица български и чуждестранни реномирани университети.

Интензивното или разширено изучаване на английски език е гъвкаво по своята същност обучение. То позволява на учениците да избират и други профилиращи предмети и да се правят ефективни комбинации с немски език, информатика и информационни технологии, история, биология, химия, математика. Наши ученици, завършили профил Чужди езици успешно продължават образованието в родни и чуждестранни университети в направления като филология, медицина, стоматология, фармация, право, инженерни науки, софтуерни и компютърни науки, математика, икономика, журналистика, хуманитарни науки, педагогика и др.

Учениците от СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград ежегодно участват в олимпиади и състезания по английски език и завоюват отличия и призови места. Национална олимпиада по английски език, Национално многоезично състезание, Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, Международно състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата – това са форматите, на които наши възпитаници ежегодно мерят сили със свои връстници от цялата страна. Чрез тях училището ни се нарежда сред първите в областта и страната по постижения в обучението по английски език – редом до езикови гимназии, колежи и частни езикови центрове и школи.

 Директорът на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград – г-н Цветан Терзиев, на стилна церемония награди тазгодишните участници от прогимназиален и гимназиален етап, получили отличия и призови места на Национален кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, проведено на 14.05.2021 година. Всички ние изключително много се гордеем и се радваме на успехите на Захари Даматов и Фуркан Ферад – ниво А2, Александра Бобова – ниво В1 и Селин Хасан – ниво В2.

Честито на отличените ученици с пожелания за още по-големи успехи! Поздравления и за родителите им. Поздравления за екипа от учители по английски език за  постигнатото, което е основна предпоставка за още по-голяма отдаденост към професията.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ОЩЕ ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-КРУМОВГРАД

Една вълнуваща екскурзия на деветокласници от Иновативно средно училище „Васил Левски“ – Крумовград

От 25 юни до 27 юни 2021 година, ученици от девети клас в Иновативно средно училище „Васил Левски“ – Крумовград участваха в образователна екскурзия, по маршрута Крумовград – Котел – Жеравна – Сливен – Карандила – Крумовград. Целта на екскурзията бе реализиране на целите на учебната програма по английски език, български език и литература,  предприемачество, както и възпитателните цели, залегнали в плана за възпитателната дейност.

През първия ден учениците посетиха Пантеона на Георги Сава Раковски и котленските възрожденци в Котел, където г-жа Шенай Хасан – сарши учител по английски език, съвместно с екскурзовод проведоха интерактивен урок-беседа на английски език. Всички ученици се включиха в беседата с голям интерес, защото имаха възможност да  практикуват уменията си за говорене на английски език.

След това групата отпътува за Жеравна – световен архитектурен паметник, където разгледа къщата-музей на Йордан Йовков и се потопи в атмосферата на старите калдъръмени улици на китното старопланинско селце. Г-жа Севда Димова, учител по български език и литература, проведе интерактивен изнесен урок за живота и творчеството на бележития български писател. Тази неформалната среда увлече учениците в дискусия за бележития класик на българската литература.

През втория ден на своето старопланинско приключение учениците изкачиха връх Българка – най-високият в източна Стара планина. След това продължиха към езерото Карандила и панорамата „Източни скали“. Г-жа Здравка Пачева, старши учител, проведе интерактивен изнесен урок, в който представи  туристическите и природни забележителности в района. Така целия ден се превърна в неформален, иновативен преговор на изученото през учебната година по предприемачество, английски език и български език и литература. За пореден път и учители, и ученици, се убедихме, че прилагането на знанията и уменията на учениците по съответните предмети, е много по-забавно и по-лесно в неформална среда.

През третия ден, групата посети Историческия музей в гр. Сливен, където учениците отново приложиха умението говорене в беседа на английски език.
Едно от вълнуващите преживявания за групата бе и пътуването на лифт от Сливен до Карандила и обратно. Всички ученици активно се включиха в дейностите по време на екскурзията.
Участниците в тридневното старопланинско приключение искрено благодарят на всички, допринесли за реализирането му, както и на ръководството на Иновативно средно училище „Васил Левски“- гр. Крумовград, в лицето на директора г-н Цветан Терзиев, за оказаната подкрепа!

Пожелаваме си още такива интерактивни изнесени уроци!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Една вълнуваща екскурзия на деветокласници от Иновативно средно училище „Васил Левски“ – Крумовград

Прием 2021-2022

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за

Три учебни дни на планина – Drei Tage Unterricht unterwegs

Средно училище „Васил Левски“ – Крумовград е училище с традиции в образованието. Училището се стреми да отговори на съвременните очаквания на ученици и родители. Училището предлага профилирана подготовка в различни направления – чужди езици, хуманитарни науки, природни науки, предприемачество информационни технологии и информатика.

От 25 юни до 27 юни 2021 г.  се проведе инициативата „Три учебни дни на планина – Drei Tage Unterricht unterwegs.“.Инициативата е организирана по предложение на Илиян Тосков – учител по история и цивилизации и Калинка Иванова – старши учител по немски език. Инициативата беше проведена с учениците от Xe клас, с които във втори гимназиален етап ще се провежда профилирана подготовка по английски език, немски език, история и цивилизации и информационни технологии. Паралелката не беше избрана случайно, тя е една от най-добрите ученици в училището, които са отзивчиви, отговорни и креативни.

Учениците се отправиха на разходка из Средните Родопи, като посетиха много красиви места, където бяха проведени уроци в неформална среда по история и цивилизации, немски език, гражданско образование, география и икономика, краезнание, физическо възпитание и спорт. Целите на тази инициатива бяха да допринесат за социализацията на учениците, след две години ограничени социални контакти. В района на Смолян учениците посетиха Каньона на водопадите, където се насладиха на невероятни гледки. Там бяха проведени уроци в неформална среда, които имаха за цел да актуализират знанията си по история и цивилизации, немски език и география и икономика. След незабравимите часове в Каньона на водопадите, учениците се отправиха към хижа Триградски скали. Хижата се превърна в изходна база към следващите маршрути, включени в инициативата „Три учебни дни на планина – Drei Tage Unterricht unterwegs.“.

 

 

 

 

 

На следващия ден се проведе вълнуващ преход до Чаирските езера, по пътя бяха актуализирани знания по немски език, история и цивилизации и география, имаше и много емоции, които допринесоха за сплотяване на екипа. Следобед беше посетена пещерата Дяволското гърло, където имаше уроци в неформална среда по география и икономика.

Последният ден от това вълнуващо приключение беше посветен на историята и немския език. Бяха посетени Асенова крепост и Бачковския манастир. Там учениците се потопиха в средновековната история и немския език.

Инициативата „Три учебни дни на планина – Drei Tage Unterricht unterwegs.“завърши с много приятни емоции и планове за филм, който да представи тази чудесна инициатива, а също така и за много други подобни инициативи.

Организаторите на инициативата благодарят на учениците и техните родители за безупречното партньорство и на ръководството на училището, че подкрепя такива иновативни инициативи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Три учебни дни на планина – Drei Tage Unterricht unterwegs

Възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград получиха своите дипломи за средно образование

На 14.06.2021 година в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Крумовград се проведе тържествен ритуал „Връчване на дипломите на учениците от випуск 2021“. Ритуалът започна точно в уреченото време – в 10:20 часа на спортната площадка на училището. Развълнувани и с носталгия, момичетата и момчетата от випуск 2021 заеха местата си. Тържествено – със ставане на крака възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград посрещнаха директора на училището, своите учители, както и училищното знаме. Ритуалът бе тържествено открит с химните на Република България и Европейски съюз.

Директорът на училището – г-н Цветан Терзиев приветства учениците от випуск 2021, завършили средно образование и ги поздрави за успешно положените държавни зрелостни изпити.  Сръчността на класните ръководители – Галя Карапачова, Соня Димитрова и Христо Михайлов, както и на административния екип – Дафина Антонова, Емилия Карамфилова и Албена Вранчева, е причина училището ни да проведе ритуала седмица преди крайния срок.

В словото си г-н Терзиев се обърна към всички дипломирали се момичета и момчета от випуск 2021 с пожелание за успешна реализация, както във ВУЗ, така и в упражняване на дейности, за което не се изисква по нататъшна квалификация. Пожела им също и успешно да се възползват от знанията, уменията и компетентностите, които са придобили в училище и да се възползват от съветите, дадени им от учителите – да бъдат достойни граждани и с думите и делата си да показват винаги и навсякъде, че са възпитаници на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград.

Последва тържествено връчване на дипломите. Особено вълнуващ беше моментът на връчването на отличителни плакети на първенеца на випуска – Антонина Кючукова, следвана от Румяна Стефанова и Мерием Халил. След традиционните пожелания за успех и благополучие в живота, след изречени за пореден път думи на благодарност и признателност, всички на крака изпратиха училищното знаме, след което дипломираните възпитаници на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград поеха по своя път изпълнени с младежки плам и устрем, с мечти, цели и планове!

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за Възпитаниците на СУ „Васил Левски“ – гр. Крумовград получиха своите дипломи за средно образование